Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING ELIMU HOLLAND

Met deze privacyverklaring legt de Stichting Elimu Holland helpt Kenia (hierna Elimu Holland) uit op welke wijze zij omgaat met persoonsgegevens die zij van u ontvangt ten behoeve van het ontvangen van een nieuwsbrief.

DEFINITIES EN BEGINSELEN
Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Elimu Holland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Persoonsgegevens als bedoeld in de AVG zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. De natuurlijke persoon wordt in de AVG aangeduid als betrokkene.

VERWERKEN VAN GEGEVENS
Onder verwerken wordt eigenlijk alles verstaan wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen en vernietigen.
Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Elimu Holland altijd de volgende beginselen in acht:
• de gegevens worden rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt;
• de gegevens worden alleen voor het doel verwerkt waarvoor ze zijn verkregen;
• de gegevens worden zo beperkt mogelijk verwerkt;
• de gegevens worden correct verwerkt;
• de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig;
• er wordt integer en vertrouwelijk met de gegevens omgegaan.
Elimu Holland zorgt ervoor dat bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt Elimu Holland privacyverhogende maatregelen. Elimu Holland verstrekt geen gegevens of informatie over u aan derden.

GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING
Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Elimu Holland mag uw gegevens verwerken als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

WAARVOOR GEBRUIKT ELIMU HOLLAND UW PERSOONSGEGEVENS?
Elimu Holland verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om u te benaderen voor nieuwsbrieven en alleen als u zich daarvoor heeft aangemeld.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ELIMU HOLLAND?
Elimu Holland gebruikt de volgende persoonsgegevens: NAW, mailadres, telefoonnummer.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS VOOR ELIMU HOLLAND?
Elimu Holland verwerkt uw gegevens zelf en besteedt dit niet uit aan derden.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
Als Elimu Holland persoonsgegevens van u verwerkt, dan heeft u de volgende rechten:
• het inzien en wijzigen van uw gegevens
• het beperken van de verwerking van uw gegevens
• het opvragen van uw gegevens
• het recht om uw gegevens te verwijderen en vergeten te worden.
Om deze rechten uit te oefenen kunt u een schriftelijk verzoek indien bij Elimu Holland, bij voorkeur per mail (johan.gelauf@kpnmail.nl). Elimu Holland is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan. Elimu Holland zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Voor de behandeling van uw verzoeken brengt Elimu Holland u geen kosten in rekening.

BEVEILIGING
Elimu Holland treft de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
• alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens;
• alle bestuursleden van Elimu Holland hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over uw persoonsgegevens;
• uw persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld;
• de website is beveiligd via https;

BEWAARTERMIJNEN
Elimu Holland bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Elimu Holland neemt de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens in acht.

DATALEK
Indien u vermoedt dat er een inbreuk op de beveiliging van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden waardoor uw persoonsgegevens mogelijk zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking dan is mogelijk sprake van een datalek. Wij verzoeken u dan direct contact op te nemen met ons per e-mail johan.gelauf@kpnmail.nl

VRAGEN/OPMERKINGEN/KLACHTEN/VERMOEDEN VAN DATALEK
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neemt u contact op met Elimu Holland: johan.gelauf@kpnmail.nl. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Elimu Holland van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

WIJZIGINGEN
Elimu Holland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Elimu Holland en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.